Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Minskade anslag till Arbetsförmedlingen leder till upphandling av svetsutbildning på färre orter

Arbetsförmedlingen (AF) kommer att göra upphandling på färre orter för att volymerna på kvarvarande orter ska bibehållas. I vilken omfattning de minskade anslagen för AF minskar mängden svetsutbildning finansierad via AF är oklart. Liksom vilka orter som berörs.

Upphandlingen för Industriteknisk utbildning, där svetsutbildning ingår, är försenad. Upphandlingsunderlaget ska enligt uppgift publiceras inom två veckor på Arbetsförmedlingen.se, pågående upphandlingar. Nu är orterna fastställda och du hittar dem här.

Det finns bra information om processen under För leverantörer.

Upphandlingssekretessen gör att det inte går att säga något om underlagets utformning. Men allt tyder på att de nya direktiven till AF inte kommer att påverka kvalitetskraven på svetsutbildningen (IW) och att hela utbildningar ska upphandlas.

Hög kvalitet med IW

Vår grundläggande ståndpunkt från branschen sida att utbildningarna ska hålla hög kvalitet och följa gängse modeller (IW-svetsare). Dessutom att utbildningarna blir fullständiga så att industrin förses med utvecklingsbar personal för svetsning.

Detta stämmer inte helt med en polistisk idé om att dela upp utbildningarna för att med så liten insats som möjligt snabbt få individen i jobb.

Fråga efter utbildningsbevis

Det är viktigt att de svetsande företagen själva efterfrågar utbildningsbevis från fullständiga och avslutade svetsutbildningar och inte faller för erbjudanden om utbildning mot enstaka svetsarprövningsintyg, se Utbildad vs prövad svetsare. Strävan är ett långsiktigt synsätt på industrins kompetensförsörjning.

I regeringens januariavtal ingick en punkt om reformering av AF, som därmed står inför stora förändringar. Det finns sedan länge en politisk vilja att effektivisera användningen de statliga anslagen.

En kvalificerad gissning, trots politisk oenighet, är att kommunerna och Komvux får betydligt större roll i detta. Det finns en politisk vilja att styra individen till de gängse utbildningsformerna, och finansiering av privatekonomin med CSN snarare än med arbetslöshetsunderstöd. Därför kommer det finnas en vilja att styra mer mot till exempel Yrkesvux och mindre mot arbetsmarknadstjänster (AMT). Yrkesvux är i korthet ett regionalt stadsbidrag för vuxenutbildning (Komvux). Notera att det endast söks 2/3 av de statliga bidragen för yrkesvux. Här finns det alltså mycket pengar över.

AF:s nya direktiv innehåller också ett ännu starkare krav på samarbete mellan AF:s handläggare och studievägledarna i den kommunala vuxenutbildningen.

Strategi för finansiering och elevrekrytering

Det är i detta läge viktigt för svetsutbildarna att se över strategin för finansiering och rekrytering av elever, och komplettera detta för att inte vara onödigt sårbara. Exempel på utbildningsformer är yrkesgymnasium, yrkeshögskola (YH), komvux, yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning. En kombination av dessa ökar rekryterings- och finansieringsbasen och minskar risken.

Man ska också notera att AF och departementet är medvetna om att volymerna totalt kan minska i och med de minskade anslagen för upphandling av AMT. Det finns därför en beredskap att senare komplettera AF:s upphandlig av industriteknisk utbildning. Huruvida det isf sker på nya orter eller med ökade volymer på befintliga orter är förstås oklart.

Välutbildad och utvecklingsbar svetspersonal behövs

Vi måste i detta läge se framtiden an med tillförsikt och gemensamt sträva mot en långsiktig kompetensutveckling av svetsande industri. Det kommer att finnas ett stort behov av välutbildad och utvecklingsbar svetspersonal i svensk industri för lång tid framöver. Därmed finns ett stort behov av väl fungerande utbildningsenheter med kompetent och engagerad lärarkår och ledning.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se