Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

”Fler gymnasieelever bör lära sig ett yrke”

"Det måste bli färre platser på samhällsvetenskapliga program och fler på yrkesprogram." Så skriver Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv

Svetskommissionen håller med i artikeln och vår vd Mathias Lundin utvecklar det i tidningen Svetsen under rubriken Svetskompetens för industrins behov - händer inte av sig själv.

Problemställningarna är flera. Här är några. Yrkesval är till största delen upp till individen. Antalet utbildningsplatser dimensioneras efter elevens val. Incitamentet för detta är att det är troligare att man genomför och når resultat i en utbildning som man själv har valt. Men flera områden, till exempel industrin, blir lidande då alltför få väljer yrkesutbildningar och i synnerhet utbildningar inom gymnasieskolans industritekniska program.


Skolverket själva anger att arbetsmarknaden har ett behov av att ca 55 procent av niondeklassare som väljer till gymnasiet väljer en yrkesutbildning. Förra läsåret valde 28 procent att läsa en yrkesutbildning och 1,4 procent att läsa Industritekniska programmet.

Övervikt på teoretiska ämnen
I en industristad i Mellansverige med några av Sveriges största industriföretag gick förra läsåret 54 elever på Industritekniska programmet, 755 elever på Samhällsvetenskapliga programmet och 80 elever på Hantverksprogrammet (samtliga på inriktning florist). 71procent av eleverna fick sitt förstahandsval.
Lars Stjernkvists nyligen slutförda utredning för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (sou.gov.se/planeringdimensionering) pekar också på att ”I gymnasieskolan minskar intresset för yrkes- utbildning och det finns brister i matchningen mellan elevers val av utbildning och behoven på arbetsmarknaden”. Utredningen föreslår en förändring.


I det läge vi befinner oss nu inser man dock att en förändring kommer att ta tid, och att skadan så att säga redan är skedd. Vi har sedan länge insett att vi inte kan förlita oss enbart på aktiviteter som att locka unga till yrket och höja yrkets image för att säkra industrins behov av kompetens.


Man kan också konstatera att det finns fler bristyrken. Det är stor konkurrens för att locka elever till ett flertal yrken där det råder brist. Den konkurrensen kommer också att öka. Det kommer att satsas mycket allmänna medel på utbildning. För att få ta del av dessa i svetsbranschen måste vi förstås övertyga om våra behov, men än viktigare är att säkerställa att vi har väl fungerande system för validering av kompetens och för utbildning. Många framtida utbildningsinsatser, till exempel arbetsmarknadsinsatser och för omställning, kommer att vara villkorade av att validering genomförts. Dessutom att kvalifikationerna är kopplade till det svenska ramverket för kvalifikationer, SeQF.

Säkrad kompetens
I flera tiotals år har Svetskommissionen varit hårt engagerade i kvalitetssäkringen av svetsutbildningen i Sverige. International Welder, IW, är idag branschens krav på utbildning av svetsare. Kravställning på utbildare är en viktig pusselbit för att säkra den kompetens som industrin är i behov av för framtiden.
I standardspalten i detta nummer av Svetsen (nr 4/2020) kan du läsa mer om svetsarprövningsintygets funktion och roll i förhållande till utbildningsbevis och erfarenhet.
Men under senare år har det alltså framgått att det inte räcker med aktiviteter som att hålla en hög nivå på svetsutbildningarna och att locka unga till yrkesutbildning.


För att lyckas med att förse industrin med tillräcklig svetskompetens i framtiden måste vi hänga med i den pågående reformeringen av systemet kring kompetens i Sverige, så det fungerar för ett livslångt lärande. Vi kommer vara beroende av möjligheten att tillgodoräkna sig erfarenhet, validera och komplettera kompetens, byta yrke, ta tillvara nyanlända och personer i omställning, och inte minst ta tillvara den stora potentialen i att utbilda kvinnliga svetsare.

Validering
Om man ska skaffa en formell kompetens i Sverige idag måste man i princip sätta sig i skolbänken, även om man har 20 års erfarenhet inom ett yrke. Det finns en stor politisk vilja att ändra på detta, och även att effektivisera kompletterande utbildningsinsatser.


En validering av kompetens görs gentemot en kvalifikation som innehåller ett antal moduler (delkvalifikationer). Om man klarar alla moduler får man ett kompetensbevis för kvalifikationen. Om man inte klarar någon eller några moduler får man ett valideringsintyg och anvisning om komplettering. I båda fallen ska man kunna anvisas progression.
Inom Svetskommissionen pågår ett arbete för att förnya och harmonisera systemet för validering av svetskompetens.

Syftet är att:

  • Strukturerad bedömning, värdering och dokumentation gentemot en väl definierad kvalifikation
  • Bättre synliggörande och tillvaratagande av kompetens
  • Verktyg för strategisk kompetensförsörjning för organisationer, och
  • För identifiering av individers kompetensluckor före utbildning =>
    Effektivare utbildningsinsatser

Det är höga arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitiska förväntningar på nyttan av branschvalidering.

Valideringsmodellen för svetsning består av nivåer som korrelerar med utbildningssystemet, IW, och med ramverket för kvalifikationer, SeQF, så som illustreras av figuren ovan.


Statusen just nu för valideringarna är att Svets VIT är tillgänglig (svets.se/validering) och Svets GRÖN i det närmaste färdig för pilotvalideringar, och kommer att lanseras i början av nästa år.
Det planeras även för ett projekt för att skapa en validering för svetsoperatörer för mekaniserad och automatiserad svetsning.


Myndigheten för yrkeshögskolan har ett regeringsuppdrag att dels förvalta SeQF och dels stödja branscherna i arbetet med branschvalidering. Detta arbete bygger på en samverkan och förankring i respektive bransch.
Svetskommissionen samarbetar även med nio andra branscher inom ramen för Svensk Industrivalidering som gemensamt tagit fram bl.a. valideringsmodellen Industriteknik BAS.


Vi är mitt inne i ett stort och spännande arbete för att skapa de förutsättningar för livslångt lärande för individer som säkerhetsställer kompetensen för industrins framtida behov. Det kommer inte ske utan en stark branschföreträdare, där vi samverkar så många som möjligt. Är du intresserad av samverkan och tror att du kan bidra är du välkommen att ta kontakt med Svetskommissionen.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se