Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalificering av personal för svetsning

Personal för svetsning är svetsare, operatörer av mekaniserad eller automatiserad svetsning eller personal för tillsyn vid svetsning. Kvalifikationskraven för dessa i ett företags kvalitetssystem finns beskrivet i nedanstående standarder.

OBS! Viktigt att konstatera är att kvalificering av svetsare och operatörer inom ett företags kvalitetssystem är inte liktydigt med en yrkeskvalifikation som fås via en utbildning eller validering.

Jämför med personal för tillsyn vid svetsning, vars kompetens och lämplighet ställs mot produktionskrav och bedöms inom kvalitetssystemet, men som kanske mer självklart utbildas och formaliseras utanför ramarna för detsamma.

Notera även att standarderna för kvalifikationskrav för svetspersonal inte är lämplig grund för kompetensutveckling.

Notera artikel om SS-EN ISO 9606-1:2017.

Prövning av svetsare enligt ISO 9606

Aktuella standarder för svetsarprövning presenteras i tabellen nedan.

Svetsarprövning kan beskrivas som kontinuerlig verifiering av svetsarens handlag för enskilda arbetsmoment inom tillverkarens produktion och som utförs inom tillverkarens kvalitetssystem.

Den som är tillsatt att verifiera överensstämmelse med standarden kallas granskare*. I normalfallet är granskaren någon som utövar tillsyn vid svetsning inom företaget. Denne övervakar då provläggningen, synar, utvärderar provningsresultatet och skriver ut intygen.

Prövningen kan enkelt beskrivas i tre steg:

  1. Provläggning - Svetsning av standardiserade provstycken enligt standarden
  2. Verifierande provning och utärdering - provstycket utsätts för diverse provning som definieras i standarden, och utvärderas i jämförelse med acceptanskrav som också anges i standarden
  3. Utfärdande av intyg - svetsarprövningsintyg som anger giltighetsområde för väsentliga parametrar enligt standarden utfärdas av granskaren

För detta kan det vara bra att följa en checklista och upprätta ett protokoll efter godkänd provläggning och provning av provstycket kan det utfärdas ett svetsarprövningsintyg, se mall för EN 287-1 ellerISO 9606-1 eller ISO 9606-2 .(Medlemmar hittar mallar här)

För svetslärare inom som utför svetsarprövning som en del av examineringen inom IW-systemet kräver Svetskommissionen att man genomgått kursen Auktorisation för övervakning av svetsarprövning. Denna kurs är ett lämpligt komplement för den som agerar granskare, även om det inte finns några formella krav i standarden för den som utses till granskare.

Om man t.ex. har begränsade resurser med avseende på provning kan man låta ett ackrediterat laboratorium utföra denna.

I normalfallet krävs alltså ingen extern oberoende granskare, men i vissa fall krävs det eller kan det vara lämpligt med en extern oberoende granskare (tredje part). Exempel är då krav ställs upp i myndighetsföreskrifter eller av kund, eller då det bekvämt att visa vid en kontraktsdiskussion.

Ackrediterade för svetsarprövning

De medlemmar i Svetskommissionen som är ackrediterade för svetsarprövning:

Nyheter i ISO 9606-1:2017

Man kan följa de förändringar som skett i utgåvorna av ISO 9606 via Standardspalten i tidningen Svetsen (sök på "standardspaletn" eller "9606").

Observera att det, i det allmänna fallet, är användarna av standarden som bestämmer övergången till ny utgåva.

Tillverkare av tryckbärande anordningar

Tillverkare av tryckbärande anordningar kan välja SS-EN ISO 9606-1:2017 för svetsarprövning respektive SS-EN ISO 14732:2013 för operatörsprövning.

Dessa utgåvor är listade i Europeiska kommissionens officiella tidskrift "Official Journal" (OJEU) som harmoniserade standarder mot PED.

Anm: Vid avsaknad av harmoniserad standard kan Guideline 6/6 tillämpas.

Några ytterligare kommentarer om SS-EN ISO 9606-1 (och fd EN 287-1)

Nya utgåvor av dessa standarder har fastställts genom åren. Detta medför inga omedelbara skillnader eller åtgärder. Tidigare kvalificeringar ogiltiggörs aldrig i och med fastställandet av ny standard. Man behöver alltså inte göra om provning för några gällande intyg/kvalificeringar. I ISO 9606-1 anges att man vid giltighetstidens slut har möjligheten att göra om giltigheten enligt ny utgåva av ISO 9606-1, eller att ny prövning ska utföras enligt ISO 9606-1.

När det finns en referens i ett kontrakt eller i en produktstandard. som man t.ex. använder för att nå överensstämmelse med myndighetskrav, är man i princip hänvisad till den angivna referensen (daterad eller ej). Man har alltid möjlighet att göra avsteg från detta om man förklarar att det man gör är tekniskt ekvivalent med det som är intentionen med t.ex. produktstandarden. Då beskriver och motiverar man ett sådant avsteg i sin kvalitetsdokumentation.

Se vidare Tillverkare av tryckbärande anordningar ovan.

För IW-utbildare gäller referensen i utbildningsriktlinjen.

Ett av huvudsyftena med revisionen av EN 287-1, att göra standarden globalt tillämplig, och därmed minska handelshinder. Man ska inte behöva utföra prövning mer än en gång för samma sak om man t.ex. tillverkar tryckbärande anordningar enligt både EN och ASME. Principen är alltså att en svetsarprövning enligt SS-EN ISO 9606-1 ska accepteras för tillämpningar i alla länder. Det kan finnas risk för att vissa tillägg kan begäras, dock inte med avseende på själva prövningen.

Prövning av operatörer för svetsning

Prövning av operatörer sker enligt SS-EN ISO 14732:2013 (Ersatte EN 1418 i augusti 2013). En grundtanke är att operatörens handlag inte spelar roll för svetsresultatet, varför en provläggning där operatören visar att denne kan följa en WPS med godkänt resultat i princip kvalificerar för svetsning enligt vilken WPS som hels med den typ av utrustning som använts vid provet. Observera att detta är en förenklad förklaring, se vidare SS-EN ISO 14732.

Se särskilt avsnitt om tillsyn vid svetsning.

Standarder som behandlar Kvalificering av personal för svetsning

Svetsarprövning


SS 06 52 01 (INDRAGEN**)

Svetsarprövning (INDRAGEN**)

SS-EN 287-1:2011 (INDRAGEN**)

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del1: Stål, (ersätter EN 287-1:2004. OBS! kommer ersättas av EN ISO 9606-1 i slutet 2013)

SS-EN ISO 9606-1:2017

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål (ersatt EN-utgåva från 2013, se ovan)

SS-EN ISO 9606-2:2005

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 2: Aluminium (ersätter EN 287-2:1992 +A1:1997)

SS-EN ISO 9606-2:2005

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 2: Aluminium (ersätter EN 287-2:1992 +A1:1997)

SS-EN ISO 9606-3:2000

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del3: Koppar och kopparlegeringar

SS-EN ISO 9606-4:2000

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del4: Nickel och nickellegeringar

SS-EN ISO 9606-5:2000

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar

SS-EN ISO 15618-1:2001

Svetsarprövning för undervattenssvetsning - Del1: Svetsdykare för våt övertryckssvetsning

SS-EN ISO 15618-2:2001

Svetsarprövning för undervattenssvetsning - Del2: Svetsdykare och svetsoperatörer för hyperbarisk torrsvetsning

LÖDARPRÖVNING:


SS-EN ISO 13585:2012

Hårdlödning - Lödarprövning

PRÖVNING AV OPERATÖRER:


SS-EN ISO 14732:2013

 

(OBS! ISO 13585:2021 är fastställd, men inte som EN och därmed inte som SS)

Svetspersonal - Prövning av operatörer för smältsvetsning samt maskinställare för motståndssvetsning, för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material (också publicerad som ISO 14732)

TILLSYN VID SVETSNING

(Svetsansvarig):

SS-EN ISO 14731:2019

Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar


För att följa utvecklingen av dessa standarder krävs att du är med i Svetskommissionens AGS 445 "Kvalifikationskrav för svetsning". Gruppen har även publicerat ett antal Frågor & Svar Pdf, 454.9 kB. (lösenord krävs) till hjälp för tolkning av standarderna.

*granskare eller granskande organ, alltså en person eller organisation som är utsedd att verifiera överensstämmelse med tillämpad standard. I särskilda fall kan en extern oberoende granskare eller granskande organ krävas.

**   är indragen men tillämpas fortfarande eftersom EN ISO 9606-1 ej ännu är publicerad i EUOJ, se vidare info om EUOJ.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se