Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetslägen

Standarden som beskriver svetslägen heter SS-EN ISO 6947:2019 Svetsar - Svetslägen - Definitioner av lutnings- och vridningsvinklar.

Den beskriver grundlägen med beteckningar enligt figuren nedan. Den anger dessutom toleranser för provningslägen och produktionslägen, för lutningsvinkel, S, respektive vridningsvinkel, R.

Se också Standardspalten i Svetsen Pdf, 376.3 kB. nr 1/2010 (medlemslogin). Notera ny utgåva SS-EN ISO 6947:2019. Standarden finns hos SIS.

Fastställda definitioner

Svetsläge

svetsens rymdgeometriska läge, som definieras genom lutningen av centrumlinjen och vridningen av toppytan för svetsen relativt grundläget

Grundläge

svetsläge med beteckning PA, PB, PC, PD, PE, PF eller PG, placerade med 45° intervall runt en plan cirkel

Lutningsvinkel, S

vinkel för svetsens centrumlinje relativt grundläget

Vridningsvinkel, R

vinkel för svetsens toppyta relativt grundläget

Rörlutning, L

vinkel för rörets centrumlinje relativt horisontalplanet

 

 

Figur 1. Schematisk bild över olika svetslägen (benämningar på provningslägen närmast centrum och på produktionslägen ytterst)

ANM I SS-EN ISO 6947:2019 är H-L045 och J-L045 ändrat till PH-L045 respektive PJ-L045.

Toleranser för svetslägen

Anges enligt:

  • Svetsläge som används vid svets­ning av ett provstycke ska inte över­ stiga ±5° lutning och ±10° vridning från grundsvetsläget.
  • Svetsläge som används för svets­ning i produktion ska vara inom områdena som anges i tabell 1 res­pektive 2.

För grundlägen för rör, PH, PJ och PK, anges inte toleran­ser för produktion. PK innehål­ler svetslägena PA, PF, PG och PE, vil­ket täcks av tabell 1, se även figur 3 nedan.

Beteckning är som tidigare, t.ex.

  • PB 015-045 för stående horisontalt med lutningen 15° och vridningen 40°
  • PH-L030 för rör med rörlutningen (L) 30° och svetsriktning uppåt (H)
  • PJ-L060 för rör med rörlutningen (L) 60° och svetsriktning nedåt (J)

Benmämningen för t.ex. H-L045 är således "H-L-noll-fyrtiofem"

Tabell 1. Lutnings- och vridningsområden för svetslägen i produktion av stumsvetsar

Tabell 2. Lutnings- och vridningsområden för svetslägen i produktion av kälsvetsar

Exempel: grundlägen respektive produktionslägen för rör

Figur 2 Grundlägen för rör

Figur 3 Produktionslägen för rör

Övning

Gör gärna en övning genom att rita en stumsvets på ett papper. Placera den tänkta svetsen i grundläge PC, liggande vertikalt, vrid och luta se dan pappret för att se när övergång sker till de övriga svetslägena.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se.

Mathias Lundin

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se