Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Tillsyn vid svetsning

Det finns ingen mall för hur tillsyn tolkas och utformas. Det är unikt för varje organisation och produkt.

Svetskommissionens AG 48 - Kvalitetsteknik har tagit fram Vägledning - Tillsyn vid svetsning Pdf, 357.2 kB. (lösenord, medlem). Vägledningen, ej medlem

Vad som anges allmänt i standard

Tillsyn vid svetsning är en aktivitet inom en svetsande verksamhet som ska lösas av tillverkaren. I princip gäller detta oavsett om man har några yttre krav och/eller tillämpar standard. Alla måste göra detta för att fungera.

ISO 3834-2 och -3 för omfattande respektive normala krav vid smältsvetsning anges: "Tillverkaren ska förfoga över lämplig personal för tillsyn vid svetsning. Personer ansvariga för kvalitetsfrämjande åtgärder ska ha tillräckliga befogenheter för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Dessa personers uppgifter och ansvar ska vara klart definierade."

Hänvisning görs vidare till ISO 14731.

Standard för tillsyn vid svetsning — ISO 14731

Tillsyn regleras av standarden ISO 14731 Tillsyn vid svetsning — Uppgifter och ansvar. Följande definitioner anges vilka är väsentliga för förståelsen.

 • tillverkare person eller organisation ansvarig för produktionssvetsning
 • tillsyn vid svetsning tillsyn av tillverkningsprocesser för all svetsning och svetsanknuten verksamhet
 • personal för tillsyn vid svetsning ("svetsansvarig") person som är ansvarig och kompetent att utföra tillsyn vid svetsning. Det kan finnas behov att utse olika personer för olika uppgifter vid tillsyn vid svetsning
 • kontroll vid svetsning utvärdering av överensstämmelse av svetsanknutna företeelser genom övervakning och bedömning åtföljd av mätning eller provning där så är lämpligt. Kontroll vid svetsning är en del av tillsyn vid svetsning.

Angående uppgifter och ansvar i ISO 14731

För varje moment (i princip aktiviteterna i ISO 3834):

 • specificering eller utarbetande (rutiner, beskrivningar, procedurer etc)
 • styrning
 • granskning, kontroll eller övervakning

Tillsyn vid svetsning är tillverkarens ansvar

Då tillsyn vid svetsning utförs av flera personer, ska uppgifter och ansvar klart fördelas så ansvaret är klart definierat och personerna är kvalificerade för varje enskild uppgift.

Tillverkaren ska utse åtminstone en huvudansvarig.

Underleverantör kan anlitas för tillsyn vid svetsning. Uppfyllande ISO 14731 förblir under tillverkarens ansvar.

En befattningsbeskrivning krävs för tillsynspersonalen som ska innefatta uppgifter och ansvar.

Ansvar som tilldelats tillsynspersonalen identifieras enligt följande:

 • deras ställning och ansvar i den tillverkande organisationen
 • omfattningen av de befogenheter ("ställningsfullmakt") som tilldelats dem att genom underskrift för tillverkarens räkning godkänna t ex svetsdatablad och tillsynsrapporter
 • omfattningen av de befogenheter som tilldelats dem för att utföra tilldelade uppgifter

Om teknisk kunskap i ISO 14731

Personal för tillsyn vid svetsning ska kunna visa tillräcklig teknisk kunskap för att alla tilldelade uppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt
Följande faktorer beaktas:

 • allmän teknisk kunskap
 • speciell teknisk kunskap med hänsyn till tilldelade uppgifter som du kan få genom en kombination av teoretisk kunskap, utbildning och/eller erfarenhet

Omfattningen av nödvändig kompetens ska bestämmas av tillverkaren.

Kan väljas ur tre nivåer beroende på produktionens natur och/eller komplexitet:

 • personal med omfattande teknisk kunskap
 • personal med normal teknisk kunskap
 • personal med grundläggande teknisk kunskap

För dessa tre nivåer har ISO 14731 tidigare refererat i en informativ bilaga (inte bindande) till utbildningarna nedan. Eftersom dessa inte är ISO-standarder har referensen fått utgå, men dessa utbildningar anses som defactostandard för att uppfylla kompetenskraven.

International Institute of Welding (IIW) har utarbetat riktlinjer med minimikrav på utbildning, examinering och kvalificering av personal för tillsyn vid svetsning, vilka återfinns i följande dokument:

 • International Welding Engineer (IWE), Doc. IAB-002-2000/EWF-409;
 • International Welding Technologist (IWT), Doc. IAB-003-2000/EWF-410;
 • International Welding Specialist (IWS), Doc. IAB-004-2000/EWF-411.

Personal för tillsyn vid svetsning som uppfyller kraven i dessa dokument eller som har acceptabla nationella kvalifikationer kan anses uppfylla tillämpliga krav.

Svetskommissionen som "Authorised National Body, ANB" insynar utbildare, examinering och utfärdar diplom enligt ovan nämnda riktlinjer i Sverige. Se vidare www.svets.se/utbildning.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se