Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitetskrav för svetsning

Se lista över standarder för kvalitetskrav för svetsning.

För att följa utvecklingen av dessa standarder behöver du vara med i Svetskommissionens AGS 446 "Kvalitetssäkring för svetsning".

Se även övrigt angående Pågående standardiseringsarbete (lösenord).

Senaste utgåvan av standard för svetsklasser

SS-EN ISO 5817:2014 Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser.

Tidigare vesion av SS-EN ISO 5817

Den nuvarande versionen av SS-EN ISO 5817 som fastställdes 2007-08-07 är inte någon ny utgåva av standarden utan en korrigerad version av ISO 5817, se nedan. Därför kallas den alltså fortfarande utgåva 1 och är inte listad som "nypublicerad standard" ovan.
 
Ändringarna är i huvudsak redaktionella samt några rättelser. De väsentliga ändringarna är:

  • Avsnitt 3.3 korta diskontinuiteter och formavvikelser: För svetsar över 100 mm skall bedömningen ske av "de 100 mm som innehåller flest diskontinuiteter och formavvikelser" istället för tidigare "ett godtyckligt avsnitt"
  • Avsnitt 4 Beteckningar: "A" definieras som "area som omger porerna" och "dA" som "diameter för area som omger porerna"
  • Tabell 1, Nr. 1.6 Ofullständig inträngning i roten: I den svenska översättningen har "h ? 0,2t" korrigerats till "h ? 0,2t" för svetsklass D
  • Tabell 1, Nr. 1.12 Felaktig fattningskant: Tillåten vinkel för kälsvets i svetsklass C har ändrats till ? 100°
  • Tabell 1, Nr. 2.12 Bindfel: För svetsklass D har "men får inte gå upp till ytan" strukits
  • Tabell 1, Nr. 3.1 Kantförskjutning: Sista meningen "Kantförskjutningar inom de tillåtna ..." är struken
  • Tabell 1, Nr. 3.2 Vinkelavvikelse: Är struken helt och hållet
  • Tabell 1, Nr. 3.3 Dålig passning vid kälsvets: Ändrad till Nr. 3.2. Hela meningen angående systematiska fel är struken och ersatt av "Spalten mellan arbetsstycken som skall svetsas. Spalter som överstiger tillämplig gräns kan, i särskilda fall, kompenseras med motsvarande ökning av a-måttet"

Med dessa korrigeringar är versionen från 2004 fullt användbar och referensen SS-EN ISO 5817:2004 är att betrakta som densamma som SS-EN ISO 5817:2007 (utgåva 1).
 
Formellt sett är den nya versionen en fastställelse av EN ISO 5817:2003, korrigerad version:2005, inklusive tekniskt korrigendum 1:2006.

Kvalitetsnivåer för vinkeln på fattningskanten infördes i redan 2003 (se figuren nedan). Detta berörs sedan tidigare som en del av tilläggskraven i BSK 07 (ej samma krav).


Bilden är tagen från den engelska versionen med utelämnande av gränser för kvalitetsnivå B och C.

Standarden finns i tvåspråkig version (svenska/engelska) och även som "pocketstandard" hos SIS-Förlag, 08-55552300, sales@sis.se

Bedömning av kvalitetsnivåer för smältsvetsar i stål

Ett flertal gamla svenska standarder, bl a SS 06 41 01, är indragna eftersom de ersatts av Europeisk (EN) standard.
 
Indragningen skedde vid årsskiftet 2006/2007 då Arbetsmiljöverkets övergångsregler avseende AFS 1999:6 och Svetslicens upphörde.
 
Kraven i SS 06 41 01 täcks av ett antal EN-standarder, t ex EN 13445-3, -4 & -5. Just avsnitt 5.4 i SS 06 41 01 anger acceptanskrav vid radiografering av svetsar enligt International Institute of Welding, IIWs, gamla rekommendationer (lösenord). Detta är idag ersatt av SS-EN 12517-1. "Tre Grön" (3-grön) i SS 06 41 01 motsvarar Nivå 2 i SS-EN 12517-1.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se