Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Arbetsintyg - Svetsarens CV - Dokumenterad erfarenhet i svetsarens CV

Som svetsare ska du alltid se till att du får ett arbetsintyg / arbetsbetyg med dig vid avslutad anställning. Var noga med att kunna visa upp hela din samlade erfarenhet.

Ladda ner mall för arbetsintyg Word, 36.7 kB. (se instruktioner för att fylla i intygsmallen nedan)

Viktigt för svetspersonal!

På arbetsmarknaden är det viktigt för alla arbetstagare att ha sin kompetens dokumenterad. När man söker jobb (eller "bedöms på arbetsmarknaden") samlar man sin bakgrund i ett s.k. CV. Det är en förkortning av ”curriculum vitae” som är latin och betyder ”levnadslopp” eller ”livshistoria”. Som begreppet antyder så omfattar ett CV hela ens samlade kunskap och erfarenhet.

(OBS! Även om du inte behöver söka jobb nu vet du inte om och när du kommer att bedömmas på arbetsmarkanden, t.ex. om du utvecklas till nya arbetsuppgifter eller yrke, se nedan)

Det är alltså inte endast eventuell utbildning och de senaste svetsproven som är relevant vid anställningen av en svetsare.

När man frågar företagen säger de att svetsares CV oftast är ofullständiga, och dessutom att det är ovanligt att det finns några arbetsintyg.

En arbetsgivare bedömer normalt hela den arbetssökandes bakgrund vad gäller utbildning och erfarenheter. Så det bör naturligtvis vara normalt även vid anställning av svetsare.

Som svetsare ska man vara noga med att begära ett arbetsintyg eller arbetsbetyg vid avslut av en anställning (ett jobb). Det är detta som är relevant vid en ny anställning.

Det är flera generella saker som ska ingå i ett arbetsintyg, se nedan, men för svetsare ska man se till att arbetsintyget också innehåller uppgifter som är specifikt för den svetsning man utfört. T.ex. avseende svetsmetoder, material, produkter, handledning av andra svetsare, eventuellt svetsrelaterat ansvar etc.

Arbetsintyg

Det råder inte fullständig enighet kring begreppen. Men i princip kan man tolka det så här.

 • Arbetsgivarintyg – innehåller tjänstgöringstid omfattande minst den senaste tolvmånadersperioden
 • Arbetsintyg (tjänstgöringsintyg) – innehåller förutom tjänstgöringstid även vilka arbetsuppgifter man har haft
 • Arbetsbetyg (tjänstgöringsbetyg) – innehåller förutom tjänstgöringstid och arbetsuppgifter även ett omdöme (”vitsord”)

En arbetsgivare är enligt lag (47 § 2 st ALF) skyldig att lämna ut ett arbetsgivarintyg på arbetstagarens begäran. Det har man alltså rätt till när man slutar en anställning, och detta måste man också ha om man t.ex. ansöker om arbetslöshetsersättning.

Enligt Arbetsdomstolen har man rätt att även få ett arbetsbetyg när man avslutar en anställning. Dessutom står det ofta i kollektivavtalet vad som ska ingå i betyget.

Ett arbetsbetyg innehåller:

 • information om dig, arbetsgivaren och anställningens längd
 • beskrivning av arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter med mera
 • information om krav på kompetens, behörighet och personliga egenskaper
 • omdömen rörande hur du har skött dina arbetsuppgifter, dina personliga egenskaper och din yrkesskicklighet

Det finns saker som man har rätt att begära att arbetsgivaren utelämnar.

 • att omdömet tas bort eller att det formuleras neutralt
 • anledning till att anställningen upphörde
 • facklig tillhörighet
 • ovidkommande uppgifter

Det viktigaste att få med är en beskrivning av arbetsuppgifterna, ansvar, befogenheter och de krav som ställs på kompetens. Därför är ett arbetsintyg det minsta man ska begära.

Några tips. Om det är något man tycker saknas i intyget/betyget kan man gå tillbaka och be om att få de erfarenheter eller arbetsuppgifter som man saknar tillagda. Om det är svårt att få arbetsgivaren att skriva intyget/betyget kan man skriva det själv och sen be arbetsgivaren att skriva på. På så sätt kan man också få med alla de erfarenheter och egenskaper som man anser är relevanta. Det är inte nödvändigt att intyget/betyget skrivs av chefen. Det kan finnas en kollega som är bättre lämpad att skriva det.

Ladda ner mall för arbetsintyg Word, 36.7 kB. (se instruktioner nedan)

Arbetsintyg för svetsare

Du som svetsare ska alltid begära att få ett arbetsintyg eller arbetsbetyg efter avslutad anställning. Du har rätt till det och det är viktigt för att kunna visa din bakgrund. Även om det är gott om jobb nu och de närmaste tio åren. Dessutom är det viktigt för din framtida utveckling. Om du t.ex. vill gå vidare och läsa in och jobba som IWS är det mycket värdefullt att kunna visa sin praktiska bakgrund. Din erfarenhet som svetsare värderas högt, därför bör du kunna visa upp den.

Du som arbetsgivare bör alltid fråga efter svetsarens bakgrund vad gäller både utbildning och erfarenhet, och att detta styrks med utbildningsbevis och arbetsintyg/betyg. Om en svetsare som söker anställning endast har svetsarprövningsintyg för att styrka sin kompetens vet du inget om utbildningsbakgrund eller erfarenhet. Svetsarprövning är ett verktyg för att inom ett kvalitetssystem kontinuerligt verifiera svetsarens handlag för specifika arbetsmoment. Det är skapat för att ingå i ett kvalitetssystem och inte för att ingå i ett CV och ambulera på arbetsmarknaden med. Läs gärna mer om detta via www.svets.se/utbildadvsprovad.

Ett kompetensbevis från en validering fångar dock upp teoretiska kunskaper, ett bredare spektrum av färdigheter samt självständighet och ansvar. Med validering har även företaget möjlighet att jobba mer systematiskt med sin kompetensförsörjning och utnyttja sin befintliga personal mer effektivt, se www.svets.se/validering.

Vi har en brist på kompetenta svetsare på arbetsmarknaden. Orsakerna är många. Få unga som väljer utbildningen, gynmasieskolans dimensionering de senaste årtiondena, utbildningarnas varierande kvalitet, yrkets image och attraktionskraft, är bara några.

Vi gör varken företag eller svetsare någon tjänst genom att inte ställa krav på dokumenterad bakgrund vid anställning. Vi minskar inte heller kompetensbristen genom att bortse från kompetenskraven.

Om vi jämför. Vi känner inte egenskaperna hos en svets bara för att den är kontrollerad med OFP. Svetsens kvalitet ökar inte heller med mängden OFP. Vi använder OFP för att hantera risk inom ett tillverkningssystem. För att säkra svetsens kvalitet krävs att hela kvalitetssystemets alla delar tillämpas.

Tips om innehåll i arbetsintyg för svetsare

Ladda ner mall för arbetsintyg Word, 36.7 kB.

Instruktion/Checklista:

 • Beskriv kortfattat arbetsuppgifter avseende svetsmetoder, formvaror, material, produkter etc, t.ex. ”MIG-svetsning av rör i rostfritt stål för produktion av kylanläggning”
 • Ange/indikera omfattning i tid, t.ex. ”dagligen under hela sin anställning”
 • Ange om och i så fall vilken del av arbetet som skett med svetsarprövningsintyg
 • Ange om och i så fall vilken del av arbetet som skett med kvalificerade svetsprocedurer
 • Ange om arbetsuppgifterna har omfattat syning (VT) av eget arbete
 • Ange om utförd svetsning har kontrollerats med t.ex. OFP
 • Ange om arbetet skett inom ett kvalitetsystem (t.ex. ISO 3834)
 • Ange om arbetsuppgifterna omfattat ansvar för uppgifter inom kvalitetssystemet

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Klara Marntell

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se