Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Validering av svetsare

Info om systemet

Validering av kompetens = synliggöra, bedöma och ge värde åt kompetens oavsett på vilket sätt den inhämtats, och därmed möjliggöra progression.

Validering är en avgörande del av en kompetensanalys inför utbildningsinsatser och för att formalisera yrkeskompetens som inhämtats genom yrkeserfarenhet. Det används av myndigheter, skolväsende och företag för utvärdering av aktuella åtgärder för individ och företag. Validering sker av personer som är yrkesverksamma och/eller har en yrkesidentitet. Läs mer om validering av kompetens och Svensk Industrivalidering.

Du som istället söker efter validering av svetutrustning hittar det här.

Det svenska systemet för validering av kompetens för svetsare består av fyra nivåer

Nivåskillnaderna beskrivs enklast m.a.p. färdigheterna för formvara och fogtyp …

  • VIT: Kälsvetsning av plåt (”grundläggande kompetens för att få vistas i en verkstad som svetsare”)
  • GRÖN: Kälsvetsning av plåt och rör
  • BLÅ: Stumsvetsning av plåt, samt kälsvetsning av plåt och rör
  • SVART: Stumsvetsning och kälsvetsning av plåt och rör

Nivåerna skiljer sig även avseende svetsläge samt ett antal praktiska moment avseende handhavande av utrustning, säkert arbetssätt och bedömning av eget arbete. Utöver dessa skillnader i färdigheter skiljer sig även kompetensnivåerna åt med avseende på kunskaper respektive självständighet & ansvar. Se vidare innehållsbeskrivningarna för respektive nivå (klicka i bilden ovan).

Syftet med valideringen är att formalisera kompetens hos redan yrkesverksamma och/eller personer med en yrkesidentitet. Syftet är också att effektivisera utbildningsinsatser för kompetenshöjning av personal. Validering kan också användas som yrkesprov.

I valideringsprocessen föregås valideringen av en kompetenskartläggning för att verifiera om validering ska utföras (yrkesidentitet finns) eller om hänvisning till utbildning ska ske direkt (intresse och fallenhet finns). Om validering ska utföras ska kartläggningen även fastställa till vilken nivå.

Kompetenskartläggningen omfattar meritsammanställning, självskattning, kort kunskapstest, intervju och kartläggningsutlåtande.

För bedömning (validering) av etablerade svetsare inom ett företag är som lägst GRÖN-nivå aktuell. För bedömning inför t.ex. yrkesintroduktion är VIT-nivå aktuell.

Valideringsmodellen för svetsning med tillhörande kvalitetssystem har tagits fram genom samverkan mellan svetsbranschens yrkesnämnd (inom Svetskommissionen), utbildningsanordnare, testcenter, svetsande företag och parterna (IF Metal och Industriarbetsgivarna). Samtliga medverkande instressenter ingår i branschsamverkan inom Svetskommissionen. Valideringsmodellen har även utvecklats parallelt med och integrerats med Svensk Industrivalidering.

Koppling till utbildningssystemet

Valideringssystemet är uppbyggt på, och korresponderar med, utbildningen internationell svetsare, IW. Figuren nedan illustrerar kopplingen till de olika nivåerna i utbildningsriktlinjen för IW samt till nivåindelningen enligt Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Den praktiska prövningen sker dels med prov enligt ISO 9606-1 på ett antal utvalda arbetsmoment per svetsmetod med ett antal ytterligare praktiska kringmoment som säkerställs.

Validering av kompetens för svetsare måste inte föregås av en validering Industriteknik BAS, men detta rekomenderas.

För att det ska vara aktuellt med kortare utbildningsinsatser än IW modul 1 och 2, se figuren, ska eleven vara svetsare, och därmed uppfylla minst nivå Svets VIT. M.a.o. är det inte relevant med korta utbildningsinsatser för att träna arbetsmoment och genomföra svetsarprövning om inte eleven har en grunläggande kompetens som kan påvisas genom validering eller utbildningsbevis.

IW-godkännande är branschens krav på svetsutbildare i Sverige. Se även info angående skillnad mellan utbildad och prövad svetsare.

Observera skillnaden mellan validering av svetsare som ett verktyg för kompetensutveckling och svetsarprövning som en löpande kapabilitetskontroll. Det senare är skapat som en aktivitet inom ett kvalitetssystem och är varken ett verktyg för att utveckla kompetens eller ett tänkt som kompetensbevis för arbetsmarknaden.

Observera även skilnaden mellan validering och examinering inom en utbildning. Det senare sker som en del av en utbildningsinsats, medan en validering av kompetens är en bedömning av mot en kvalifikaton som beskriver ett yrke.

Svets GRÖN Svets VIT Svets BLÅ Svets SVART

Koppling till SeQF

Kvalifikationerna för Svets VIT, GRÖN, BLÅ och SVART är utvecklade och anpassade för att kopplas mot den svenska implementeringen av det europeiska ramverket för kvalifikationer, SeQF. Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning, MYH, har regeringens uppdrag sköta SeQF. Kopplingen mot SeQF ger kvalifikationen en formell legitimitet och möjlighet för personer med kompetenser och yrkeserfarenhet att valideras mot kvalifikationen och få sin kompetens formellt accepterad. Det ger också en legitimitet för upphandling av både validering och utbildning mot kvalifikationen av allmänna aktörer.

Det ingår i Svetskommissionens mission att se till att allmänna medel kommer svetsning och fogningsteknik till del.

Svetskommissionen har inlett processen för ansökan om koppling av tre kvalifikationer, Svets GRÖN MiGMAG, MMA respektive TIG till SeQF. Målet är att alla tolv klavifikationer (fyra nivåer x tre metoder) ska kopplas mot SeQF.

Till företag för systematiskt arbete med kompetensutveckling

Validering av kompetens är en viktig pusselbit i det systematiska arbete som industriföretag måste organisera för sin kompetensförsörjnign och kompetensutveckling. Stöd och hjälp finns för att lägga upp detta arbete genom bl.a. fyra-samtalsmetoden och flera projekt som finansierar företagscoachning och validering av personal.

Till aktörer, kommuner och myndigheter

Svetsmodellen är en högfunktionell och digitaliserad valideringsmodell som är etablerad i svetsbranschen. Den kan nyttjas för yrkesprov inom utbildning, för arbetsmarknadsåtgärder och omställning av kommuner, kompletterande aktörer, trygghetssystem, integrationsprojekt etc. Lär om systemet ovan och kontakta lämpligt Testcenter för upphandling.

Var mycket noga med att särskilja validering av kompetens från utbildning. Om det är utbildning av svetsare och upphandling av utbildning du söker är det viktigt att ta del av branschens krav på utbildning, se för upphandlare av svetsutbildning respektive internationell svetsare - IW.

Godkända testcenter (validerare och utbildare)

Svetskommissionen har godkänt ett antal validerare, s.k. Testcenter. Dessa är testcenter inom Svensk Industrivalidering för Industriteknik bas samt är godkända IW-utbildare.

Information till testcenter (inloggning)

Till dig som testledare

Logga in som testledare

Uppfyller du nedanstående krav och är intresserad av att bli testledare eller testcenter för svets fyll i din ansökan här.

Testledare för Svets VIT, GRÖN, BLÅ och SVART:

1 Inklusive åtaganden enligt testcenteravtal med Svensk Industrivalidering

2 För testledarutbildning kontakta driftsorganisationen för Svensk Industrivalidering

3 Rekommenderas BLÅ eller SVART nivå

33 Genomgången av det praktiska provet sker som "torrkörning" av provet utan svetsning av provstycken

Logga in som testledare

Till dig som ska valideras

Logga in som validand

För att kunna genomföra valideringsproven behöver du både instruktioner och aktiveringskoder, dessa får du av din testledare. Vid en validering sker teoretiska prov i ett antal teorimoduler samt praktiska prov genom två svetsarprövningar enligt ISO 9606-1 per svetsmetod (minst en metod), MMA, MIG/MAG respektive TIG. Testledaren har all information och är den som slutligen tillhandahåller ditt kompetensbevis om du klarat samtliga moduler eller ditt valideringsintyg när modul(er) behöver kompletteras. Om modul(er) behöver kompletteras är det också testledaren som hänvisar till utbildning.

Svetskommissionen är en av initiativtagarna till Svensk industrivalidering.

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se