Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vilken standard gäller?

Det är i princip användarna som bestämmer vilken standard som gäller. Tillverkaren ansvarar för tillämpningen, och "vad som gäller" bestäms av tillverkaren, kunden, kontrakt och/eller eventuella myndighetskrav. När en standard kommer i ny utgåva är det alltså i princip marknaden som bestämmer "när den gäller", och om eventuell övergång. "Vad som gäller" påverkas av tillgängligheten, erkännandet och geografiskt tillämpniongsområde (i den ordningen).

Ett exempel på en vanlig definition av standard är:

"en frivilligt framtagen gemensam lösning på ett ofta återkommande tekniskt problem"

Tillämpningen är "frivillig". Men frivilligheten har en gräns, t.ex. referens från överordnat dokument, som kan vara ett kontrakt eller eventuellt myndighetskrav. Om standarden refereras i ett kontrakt är man alltså bunden till att tillämpa den.

Man kan alltså tillämpa en indragen standard som t.ex. finns i ett kontrakt. Det som kan begränsa detta är t.ex. att den till slut är svår att få tag i (tillgänglighet), eller om man inte kan få en certifiering av en tredjepart som valt att gå över till den nya utgåvan, och därmed inte erkänner den tidigare utgåvan.

Om man medverkar i standardiseringsarbetet och har tillgång till ett standardförslag kan man även komma överens att tillämpa de tekniska lösningarna i förslaget om man räknar med att de kommer att fastställas framöver. Exempelvis får man inte inkomma med tekniska kommentarer på ett standardförslag på slutomröstning, se att ta fram en standard. Ett standardförslag som är godkänt för slutomröstning går sannolikt igenom, men kommer inte att utsättas för tekningka förändringar, och kan dröja innan det fastställs.

Den fastställda standarden är dock den som finns tillgänglig hos standardiseringsorganen världen över och som därmed vinner erkännande relativt snart. Om man t.ex. har en underleverantör på andra sidan jorden finns det ett stort incitament att jobba efter vad som är tillgängligt för alla parter.

I övrigt är det bra att notera att en ny utgåva av en standard i princip inte ogiltiggör t.ex. kvalificeringar som är utförts efter tidigare utgåvor. Exempelvis upphör inte en WPQR att gälla för att det kommer en ny utgåva av ISO 15614-1. Dessutom ändras inte naturlagarna över tid, så de provade egenskaperna ändras inte iom den nya utgåvan.

När en ny utgåva fastställs måste användarna ta hänsyn till förutsättningarna för en eventuell övergång. Exempelvis måste ett certifieringsorgan beakta sina egna och sina kunders förutsättningar att förändra system och rutiner.

Standardiseringsorganen är alltså inga myndigheter som bestämmer "vad, eller vilken utgåva, som gäller". Principen är att det är användarna som tar ansvar för tillämpningen.

En annan bra grundregel är att standarder speglar ”state of the art” i verkstaden, inte forskningens framkant. Därför finns det områden där det inte finns "standarder som gäller" globalt.

Det grundläggande incitamentet för standard är att den är mycket lönsam när den tillämpas på många ställen med begränsad variation.

Kom ihåg att ...

"Standarder ersätter inte utbildning, sunt förnuft och god teknisk praxis"

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se