Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Faror och skydd vid svetsning - elektromagnetiska fält vid svetsarbete

Del 5

Vid svetsning förekommer starka magnetiska fält. Frågan om hälsofaran från elektromagnetiska fält är inte helt klarlagd. Därför är det befogat att vidta enkla åtgärder om de till rimlig kostnad kan minska exponeringen för människor som arbetar i en omgivning av starka elektromagnetiska fält. Denna försiktighetsprincip motiveras främst av syftet att på sikt reducera magnetfälten i vår omgivning för att minska eventuella risker för att människor kan skadas.

Risker med elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

De lågfrekventa elektromagnetiska fälten är normalt en kombination av elektriska och magnetiska fält men i en viss situation kan et av dessa vara dominerande. Elektriska fält uppstår mellan ledningar eller ytor med hög spänning. De är relativt lätta att skärma med hjälp av t.ex. ett jordat hölje. I normal industrimiljö är de elektriska fälten relativt svaga.

Magnetfält uppstår kring strömgenomflutna ledare. Magnetisk flödestäthet mäts i tesla (T). I material som inte är magnetiska (luft) är flödestätheten låg och mäts vanligen i µT. Det är inte bara magnetfältets styrka utan också dess frekvens som har betydelse för hur energi kan överföras till omgivande föremål. Det internationellt rekommenderade gränsvärdet är 500 µT vid 50 Hz.

Med strömmen 1 = 1 A och på avståndet r = 1 m från ledaren blir flödestätheten 0,2 µT. Det ökar proportionellt med strömmen men avtar med ökande avstånd. Med t.ex. strömmen 500 A och avståndet 0,2 m från ledaren blir flödestätheten 500 µT.

Det är alltså magnetfälten från växelströmmar som är av största intresse i sammanhanget. En ren likström (utan pulsationer) ger endast ett statiskt magnetfält och kan t.ex. inte generera någon ström i människokroppen. Även om svetsning ofta sker med likström förekommer dock pulsationer i varierande grad.

Svetsaren utsätts framförallt för magnetfält från svetskablarna. I en omgivning nära kabeln kan magnetfältet bli kraftigt. Vissa typer av svetsströmkällor avger också magnetfält. De starkaste fälten förekommer dock vid motståndssvetsning eftersom strömmarna där är mycket höga.

Personer som använder pacemaker bör iaktta särskild försiktighet. Det är olämpligt för dem att vistas i närheten av pågående motståndssvetsning och i vissa fall även där annan svetsning med höga strömmar förekommer. Rådgör med sakkunnig läkare.

Exempel på svetsarbetsplats där svets- och återledare ligger tillsammans för att minska magnetfältet.

Öka säkerheten

Enkla åtgärder för att minska exponeringen

 • Låt svets- och återledare följas åt så långt det är praktiskt möjligt. Genom att strömmen går åt var sitt håll tar magnetfälten ut varandra.
 • Låt inte svetsledaren hänga på axeln, ligga i knät eller vara virad på kroppen.
 •  Bästa sätt att skydda sig för magnetfält från en strömkälla är att ha den på någon meters avstånd. Magnetfält avtar snabbt med avståndet från strömkällan.
 • Svetsning med likström är att föredra framför växelström.

Magnetfältet avtar snabbt med avståndet. Snabbast avtar det från en punktformig källa där det sjunker till en åttondel när avståndet dubblas.

Litteratur

 • Kjell Isacsson. Elmiljön i verstadsindustrin
  Partgemensamt material, industrilitteratur V060014.
 • Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. 
  Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut.
 • El- och brandsäkerhet vid svetsning. Svetskommissionen 1990.
 • Högfrekventa elektromagnetiska fält. Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 1987:2.
 • ICNIRP Guidelines. Health Physics, 1998, vol. 74S:s. 494-522.

Framställt av Svetskommissionen och Arbetslivsinstitutet. Illustrationer: Bosse Näsström. Detta informationsblad har omarbetats efter en folder utgiven av bundesanstalt für Arbeitsschutz och Deutscher Verband für Schweisstechnik.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se