Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utveckling av produktionsteknik för sammansättning av tunnväggiga strukturer – slutrapport till Swerea

Tomas Forsman, Joakim Hedegård, Björn Langbeck

Abstract

De nya materialen innebär ofta att andra sammanfogningsmetoder än de traditionella är att föredra. Detta skapar behov av nya flöden, fixtureringsmetoder och robothantering. KIMAB har framstående kompetens på fogningens processteknik och IVF på produktionssystem.

Detta projekt syftade till att skapa gemensamma tjänster KIMAB/IVF inom detta område för att skapa helhetslösningar med högt och konkret värde för industrin.

Två fallstudier genomfördes i projektet, ett stötfångarsystem och ett IPbalksystem (instrumentpanel).

Stötfångarfallet omfattade produktionssimulering av cykeltiden för stötfångaren med nya svetsprocesser samt nya svetsprocesser och en förändrad sammansättningsföljd. Konsekvensen på produktionsvolym, investeringskostnad och styckkostnad beräknades. Nya mer produktiva svetsprocesser visade sig kunna förkorta svetstiden för stötfångaren jämfört med idag. Samtidigt kunde styvheten hos stötfångaren ökas. Genom att förändra sammansättningsföljden visade det sig vara möjligt att ytterligare förkorta svetstiden. Detta medförde dock att plocktiden ökade på grund av ett extra gripdonsbyte. Totalt sett nåddes därför ingen ytterligare tidsvinst med att förändra sammansättningsföljden. IP-balkfallet omfattade smärre förändring av konstruktion, val av material och sammanfogningsprocess för att uppnå en lättare och samtidigt kostnadseffektiv IP-balk. Två förslag på en ny IP-balk togs fram. Som bäst nåddes 24% viktreduktion för IP-balken. Det gemensamma arbetet som KIMAB och IVF genomfört har visat att organisationerna kompletterar varandra väl och tillsammans når man mycket goda resultat i denna typ av produktoch produktionsstudie. Inga ytterligare delkompetenser anses behövas för denna typ av projekt.

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se