Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Färdplan – fogningens sju strategiska mål

Svetsning och fogning är nyckeltekniker för många industriföretag. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga globalt är det sju mål som den svenska fogningsbranschen behöver uppfylla. Med färdplanen tar branschen ett initiativ för att staka ut vägen in i framtiden.

Syftet är att kunna hänvisa till färdplanen, som när företagen upprättar sina strategier och planer för att möta framtiden, inför avgörande verksamhetsbeslut, i ansökningar om allmänna medel för FoU, eller för att peka på branschens fokus i förhållande till Smart industri - regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Färdplanen består av sju strategiska målformuleringar med beskrivning och initiativ. Detta är alltså hela branschens målsättningar, vilket innebär det avgörande att vi alla inom branschen tar vårt ansvar för att verkar för att målen ska uppfyllas.

Fogningens sju strategiska mål

  1. Öka medvetenheten hos företagsledningar och beslutsfattare om svetsningens och andra fogningsteknikers betydelse. Öka yrkenas attraktionskraft hos ungdomar.
  2. Säkra tillgången på kvalificerad och kompetent personal genom bättre utbildning.
  3. Öka användningen av simuleringsstöd och moderna verktyg för konstruktion och beredning av svetsade och sammanfogade produkter.
  4. Öka konkurrenskraften genom att använda effektivare fogningsmetoder i helt eller delvis automatiserade tillverkningssystem.
  5. Öka kunskapen om svetsning och sammanfogning av avancerade material.
  6. Informera och utbilda om god arbetsmiljö.
  7. Vidareutveckla kvalificerade nätverk för att öka utbytet av information och gemensamma forskningsinitiativ inom svetsning och fogningsteknik. Verka för spridning av resultat till nytta för industrin.

För mer information, kontakta

Mathias Lundin, vd
08-120 304 01

Läs mer

www.svets.se/fardplan

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
10 maj 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se