Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

26 mars 2020

Starka svetsar Slutseminarium 26/3

Heldagsseminarium hos Swerim.

Anmälningsavgift 300kr

No show efter anmälan 500kr

Länk till anmälan


PDF med inbjudanPDF

Projektpresentationer

HipFAT

Syfte och mål

Små svetsdefekter i svetsens tå (cold – laps = micro bindfel) kan reducera utmattningslivet med 50%. Dessa defekter bildas när smältbadet vid svetsningen inte riktigt förmår att binda till grundmaterialet men under vilka villkor dessa defekter bildas är inte tillräckligt utrett. Ett tiotal faktorer kan inverka. Bredvid svetsdefekter har svetsens geometri en central inverkan på utmattningslivet. Projektets mål är: Att identifiera vilka faktorer som styr defektbildningen och påverkar svetsens geometri. Att hitta defekter med icke förstörande och förstörande provningsmetoder.

Förväntade effekter och resultat
Kunskap om hur Micro-bindfel i ytan bildas och vilka faktorer som påverkar defektbildning resulterar i produkter med förbättrade utmattningsegenskaper. Resultaten ska spridas genom seminarier, workshops, utbildningar. Projektet bidrar till robust och effektiv produktion, ökad konkurrenskraft och tvärindustriell och vetenskaplig samverkan.

 

LifeExt


Syfte och mål
LifeExt ska möjliggöra livslängdsförlängning för befintliga broar genom att applicera förbättringstekniker på kritiska detaljer. Här fås snabbare skadeackumulering och genom lokal förbättring kan väsentlig livslängdsökning nås för hela bron. Målen var: Studera möjligheten att “lokalt åter-svetsa” en spricka. Utvärdera möjliga OFP-metoder. Undersök möjligheten att med HFMI metoder kunna återställa utmattningsliv. En skademodell utvecklas och iinitiala rekommendationer tas fram.

Resultat och förväntade effekter
Det förväntas att livslängdshöjande tekniker som de som studerats och anpassats i LIFEEXT kommer att göra stor nytta - speciellt när de följts upp och kompletterats med ytterligare resultat och metoder (fler metoder finns). Webbsändning av resultat och diskussioner med Trafikverket har skett med stort deltagande och bra diskussioner. Resultaten togs emot mycket väl och det diskuterades hur snabbt regelverken kan uppdateras.

Q-in-man


Syfte och mål
Projektet ska möjliggöra ett nytt sätt att arbeta med kvalitetssäkring av svetsade produkter. I tidigare projekt FFI-ONWELD utvecklades teknik för automatiserad kvalitetsbedömning av svetsar med laserscanning. Men hur ska kvalitetsarbetet organiseras för största potential? Vilka parametrar är mest styrande för last och livslängd och bör därmed fokuseras på? Hur mycket data behövs för att säkerställa kvaliteten och hur ska datamängden hanteras? Hur ska anpassning till, eller av, gällande kvalitetsnivåer i standarder göras? Detta är några av de frågor som projektet ska svara på.

Förväntade effekter och resultat
Genom att upprätthålla en hög kvalitet på svetsförband i tillverkningen kan man spara 20-40% vikt i svetsade strukturer genom att minska överdimensionering och tillåta högre belastningar genom att använda avancerade höghållfasta stål med minskad tjocklek. En framgångsrik introduktion av nya, mer exakta inline-tekniker som WELDASSIST-systemet möjliggör ytterligare viktoptimering av komponenter med bibehållen eller ökad livslängd. Detta ger en mer hållbar tillverkning av produkter, med mindre skrotning, förbättrad livslängd och lägre miljöpåverkan som resultat.

Varilight


Syfte och mål
VariLights syfte är att möjliggöra viktreducering av svetsade strukturer för att på så sätt minska miljöpåverkan, reducera ledtid och förbättra produktiviteten. Målen som uppfyllts har varit att: - Studera och kartlägga variationskällor i hela processen - Öka kunskapen om lokal svetsgeometri och restspänningar för mer exakta livlängdskalkyler - Utveckla rekommendationer för tillverkningsprocesser och designförfaranden med större noggrannhet och minskad variation - Möjliggöra ökat användande av vikt-till-styrka-effektivt material utan att öka risken för haverier

Resultat och förväntade effekter
Projektet levererade önskat resultat enligt impact-kategorierna: Instrumentellt: Utifrån demonstratorer framtagna rekommendationer för livslängdsberäkning, LCA, restspänningar, förbättringsmetoder, mätetal, skärprocesser och sprickinitiering. Modell för variationshierarki, informationshantering och visualisering. Konceptuellt: 13 akademiska publikationer och examensarbeten Kapacitetsbyggande: Utbildningar, filmer, handbok och presentationer Kulturellt: Förändrat synsätt inom organisationerna Varaktigt deltagande: Stärkt nätverk

Länk till anmälan

Vid frågor kontakta Peter Norman

PDF

Senast ändrad av: Peter Norman
26 februari 2020

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se